Станари зоне
Основ за стицање права на повлашћену зонирану паркинг карту за станаре представљају важећа лична карта подносиоца захтева под условом да се пребивалиште и адреса стана налазе у станарском сектору и важећа саобраћајна дозвола за возило у власништву подносиоца захтева, осим у случају када подносилац захтева (станар у станарском сектору) користи аутомобил по уговору о лизингу.

Правна лица
Право на претплатну карту за паркирање имају правна лица и предузетници без обзира на зону у којој се налази пословни простор правног лица односно предузетника. Овој категорији корисника паркинг карте издају се на месечном, полугодишњем и годишњем нивоу.

Физичка лица
Право на претплатну карту за паркирање имају и физичка лица са пребивалиштем у зонираном подручју или ван зонираног подручја (зонског режима наплате паркирања). Овој категорији корисника паркинг карте издају се на месечном, полугодишњем и годишњем нивоу.
©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места